Exekuce

Exekuce je pověření zrealizovat výkon soudního nebo jiného rozhodnutí s cílem vymoci dlužnou částku a uspokojit pohledávku věřitele v případě, že dlužník na základě vykonatelného exekučního titulu (např. rozhodnutí soudu, daňového úřadu nebo pojišťovny) neplnil závazky. Provádí se po vícenásobném upomenutí dlužníka.