Leasing (Lízing)

Leasing, česky pronájem, je smluvní dohoda mezi dvěma stranami, v níž se nájemce (zákazník) zavazuje zaplatit pronajímateli (leasingová společnost) za užívání aktiva, kterým bývá nejčastěji automobil, případně výrobní stroj nebo nemovitost. Při koupi automobilu prostřednictvím leasingové smlouvy zákazník (nájemce) uzavírá smlouvu se pronajimatelem, která dává nájemci po uplynutí doby, na kterou byla leasingová smlouva uzavřena, přednostní právo na odkup předmětu leasingu za zůstatkovou cenu. K leasingu neodmyslitelně patří i zaplacení akontace.